สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง

นายประเสริฐ เพียงปราชญ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูง

เบอร์โทรศัพท์ : 081-0722303

นายสำเริง แฝดชัยภูมิ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูง

เบอร์โทรศัพท์ : 095-8956269

นางพรทิพย์ ทองป้อง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง

เบอร์โทรศัพท์ : 087-9619322

นายบุญส่ง โอนสันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง

เบอร์โทรศัพท์ : 089-1710049

นางเพลินพิศ แก้วทะเล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง

เบอร์โทรศัพท์ : 093-3434189

นายสมทบ กลีบพุดซา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง

เบอร์โทรศัพท์ : 084-9362547

นายทองอยู่ เม่ากรูด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง

เบอร์โทรศัพท์ : 092-5732564

นายสวรรค์ สักสันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง

เบอร์โทรศัพท์ : 087-2442897

ร.ต.ชมชิด พรโสภิณ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง

เบอร์โทรศัพท์ : 084-6176695

นายสมทรง มุ่งพันธ์กลาง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง

เบอร์โทรศัพท์ : 095-2099835

นายเลี้ยง เชิดพุดซา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง

เบอร์โทรศัพท์ : 081-1955878

นายเจียม ทนโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง

เบอร์โทรศัพท์ : 081-9552521