ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลตำบลโคกสูง อ. เมือง จ.นครราชสีมา


ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลตำบลโคกสูง อ. เมือง จ.นครราชสีมา