แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน

  1. ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องมาตรการ "การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกสูงทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ" คลิกที่รายละเอียด
  2. ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คลิกที่รายละเอียด
  3. ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คลิกที่รายละเอียด
  4. ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คลิกที่รายละเอียด


การบังคับใช้กฎหมายกับป้ายโฆษณา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง