นโยบายการบริหาร

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสูง

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง ได้แถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลต่อสภาเทศบาลตำบล โคกสูง สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 น. หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสูง สำหรับการบริหารงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว มีนโยบายการทำงาน 9 ข้อ ดังต่อไปนี้

1.นโยบายด้านการบริการประชาชน

1.1 การพัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และได้รับความพึงพอใจสูงสุด
1.2 การปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานที่บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบาย โดยเฉพาะ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อย่างครบครัน
1.3 การปรับปรุงส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง มีจิตใจ เต็มใจบริการแก่พี่น้องประชาชน ให้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว
1.4 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการ ลดขั้นตอนการบริการประชาชนให้กระชับ ใช้ระยะเวลาสั้นลง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการ เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง การขุดดิน ถมดิน การติดต่องานทะเบียนราษฎร์ การจัดเก็บภาษี การร้องทุกข์ การจดทะเบียนพาณิชย์ ฯ
1.5 การปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้มีความทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะขอทราบข้อมูลข่าวสารที่สามารถจะเปิดเผยได้ จัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นให้กับประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของท้องถิ่นได้
1.6 การส่งเสริมจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านภาษาเพิ่มเติมให้แก่ เด็กเล็ก เด็กนักเรียนเยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ค้นคว้าหาความรู้และมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
1.7 ส่งเสริมการบริการประชาชนเชิงรุก บริการไม่พักเทียง การปฏิบัติงานบริการของเจ้าหน้าที่สามารถทดแทนกันได้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีมีใจรักบริการ ปรับปรุงระบบการบริหารงานทางด้านบุคลากรให้มีความเหมาะสมตามความรู้ความสามารถกับงานในหน้าที่และสามารถรอบรู้งานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นได้ด้วย เพื่อให้คำปรึกษาและบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ประชาชน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลและหมู่บ้าน ชุมชน
1.8 พัฒนาปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ ระบบเสียงไร้สาย ระบบสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างทั่วถึง
1.9 การดำเนินการเปิดบริการงานทะเบียนราษฎร์ (จัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล โคกสูง) เพื่อบริการพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับ การแจ้งย้าย การแจ้งขอบ้านเลขที่ การแจ้งเกิด การแจ้งตาย ฯ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.10 การจัดหาหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถจดจำได้ง่าย “สายด่วนคลายทุกข์” เพื่อให้บริการประชาชนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เช่น การแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ เช่น เหตุเพลิงไหม้ น้ำท่วม เหตุรำคาญ อุบัติภัย ฯ

2.นโยบายด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ โดยน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ แก่เกษตรกรที่ทำนา ให้ได้รับผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น มีพันธุ์ข้าวที่ดีไว้เพราะปลูก เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม มีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายการับจำนำข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลังหรือโครงการอื่นๆ ที่สำคัญของรัฐบาลให้เกษตรกรได้รับความรู้ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ได้รับความรวดเร็ว
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุน ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและ เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข็มแข็งยั่งยืน
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุน การรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อพัฒนาอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเพิ่มรายได้ เช่น กลุ่มสตรีหมู่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มอาชีพต่างๆ และกองทุนของแต่ละหมู่บ้าน กลุ่มเยาวชน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสมาชิกอปพร. กลุ่ม อส.ตร. กลุ่มจิตอาสา ฯ
2.7 ส่งเสริมและบริการด้านการส่งเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบทางราชการ อย่างรวดเร็วและครบถ้วนทั่วถึง
2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย โรคเอดส์ ผู้ว่างงานและผู้ด้อยโอกาส
2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาส เช่น การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ (เบาหวาน,โรคไต,ความดัน) ตรวจวัดสายตา การบริการเสริมสวย ตัดผม ฯ
2.10 ส่งเสริมอบรบให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดทุกประเภท แก่เด็ก เยาวชน กลุ่มเสียง และประชาชนทั่วไป
2.11 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้พอแก่การครองชีพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน
2.12 ส่งเสริมและสนับสนุนและสนับสนุนให้มีแหล่งเงินทุน สถานธานุบาล(โรงรับจำนำ) การรวมกลุ่ม การจัดตั้งกองทุน ต่างๆ ให้มีความเข็มแข็ง ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ลดภาระการครองชีพให้แก่พ่อแม่ พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง

3.นโยบายด่านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูงและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโคกสูงมีความรู้ทางด้านภาษาอย่างน้อย 2 ภาษา เพื่อการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
3.2 ส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูงเกี่ยวกับการศึกษาด้านปฐมวัยให้มีมาตรฐานตามระเบียบกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น และให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งด้านสติปัญญา จิตใจ ภาวะอารมณ์และสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
3.3 การปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูงให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ มีความปลอดภัย สะอาด สะดวก สบาย
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง
3.6 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูงให้เป็นไปตามมาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ
3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน สถาบันทางศาสนา องค์กรเอกชนและสถาบันอื่นทางสังคม เข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง
3.8 ส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งชมรมต่างๆ เกี่ยวกับกีฬา หรือการออกกำลังกายของเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
3.9 ส่งเสริมให้มีลานกีฬา สถานที่ออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน ชุมชน ทุกแห่ง เพื่อเป็นสถานที่ ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนอย่างพอเพียง
3.10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสวนสาธารณะที่เหมาะสม เพื่อไว้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อยใจ อย่างพอเพียง แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง ให้มีสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายที่ดี
3.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาทุกประเภท เพื่อให้เด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไป รักการออกกำลังกาย มีวินัยมีน้ำใจนักกีฬา ขจัดปัญหายาเสพย์ติด
3.12 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ท้องถิ่นและสามารถนำไปประกอบอาชีพในระดับต่างๆ ได้

4. นโยบายด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม ประเพณีท้องถิ่น

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลองวีรกรรมนางสาวบุญเหลือเป็นกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่คุณงามความดี เกียรติประวัติของท่านให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบและเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวท้องถิ่น รวมทั้งปลูกจิตสำนักให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกสูงมีความกตัญญูรักถิ่นกำเนิด
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนและอนุรักษ์กิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม ประเพณีเก่าแก่ ของท้องถิ่นเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอด
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลโคกสูง เพื่อให้มีบทบาทในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี รวมทั้ง รวบรวมเอกสาร สิ่งของเครื่องใช้อันเก่าแก่ ของท้องถิ่นเพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ค้นคว้าหาความรู้และสืบทอด
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประเพณีงานวัดและกิจกรรมของหมู่บ้าน ชุมชน ทุกแห่ง ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง

5. นโยบายด้านการสาธารณสุข

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโคกสูงให้มีความพร้อมด้านการแพทย์และการพยาบาลให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้รวมทั้งฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อไว้บริการให้แก่ผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลโคกสูงอย่างทันท่วงที
5.3 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ ยานพาหนะในการจัดเก็บขยะ การรักษาความสะอาดทุกหมู่บ้านอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสมาชิก อสม. ตำบลโคกสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ อสม. ทุกคน
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานของแต่ละหมู่บ้านอย่างทั่วถึง
5.6 ส่งเสริมกิจกรรมและสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ ตามฤดูกาล และโรคอุบัติใหม่
5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ มีความรู้ทางด้านการประกอบอาหาร ความสะอาดความปลอดภัย มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปลอดจากโรค
5.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามสิทธิ ขั้นพื้นฐาน
5.9 ส่งเสริมและดูแลด้านสวัสดิการให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปด้านสุขภาพให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง

6. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตแลทรัพย์สิน

6.1 สนับสนุนการดำเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การเพิ่มสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกโคกสูงกระจกนูน ต่างๆ ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน และจดเสี่ยงต่างๆ
6.2 สนับสนุนการดำเนินการจัดหากล้องวงจรปิด CCTV เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด
6.3 สนับสนุนการดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะในการดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

6.4 สนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลโคกสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพ สมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลโคกสูง ให้มีความพร้อมในการเป็นเครือข่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการบริการอำนวยความสะดวกแก่ชุมชน

6.5 สนับสนุนการติดตั้งไฟแสงสว่างทั่วทุกตรอก ซอก ซอย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน อย่างทั่วถึง

6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน มีส่วนร่วมการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่หมู่บ้าน ชุมชน

7. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง ให้มีมาตรฐาน การสัญจรผ่านไปมาสะดวกสบายปลอดภัย

7.2 พัฒนาถนนเพื่อการเกษตรกรรมให้ทั่วถึงทุกท้องทุ่ง และเทือกสวน ไร่ นา เพื่อให้เกษตรกร มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และลดค่าใช้จ่าย ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

7.3 พัฒนาและบริการขยายเขตบริการระบบไฟฟ้าครัวเรือน อย่างทั่วถึง ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

7.4 พัฒนาและปรับปรุงการบริการน้ำประปา ให้มีมาตรฐาน ใส สะอาด ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

7.5 การดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อรองรับการบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชน หมู่บ้านชุมชน ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วให้มีการผลิตน้ำประปา ที่ใสสะอาดอย่างพอเพียงและทันทวงที

7.6 พัฒนาและปรับปรุง การขุดลอก คู คลอง หนองบึง และฝาย ให้มีแหล่งกักเก็บน้ำให้พอเพียง เพื่ออุปโภคบริโภค และป้องกันภัยแล้ง

7.7 พัฒนาและปรับปรุงระบบน้ำบำบัดน้ำเสียให้มีมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดหาแหล่งน้ำบำบัดน้ำเสีย

7.8 พัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง เพื่อป้องกันน้ำท่วมและน้ำท่วมขัง

8. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน

8.2 รณรงค์และส่งเสริมให้ความรู้แก้เด็ก เยาวชน ประชาชน ให้มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยกันรักษาความสะอาด และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

8.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง และบริเวณที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง ทุกหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

8.4 ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ รีไซเคิ้ล หรือการนำขยะมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดการทิ้งขยะตามบ้านเรือน และรักษาความสะอาด

8.5 ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง สารเคมีต่างๆ เพื่อลดการตกค้างของสารพิษที่มีผลเสียต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อม

8.6 ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยชีวภาพบำรุงดิน เพื่อ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

9. นโยบายด้านการเมือง การบริการ แบบมีส่วนร่วม

9.1 พัฒนาองค์กรเทศบาลตำบลโคกสูง ให้เป็นองค์กรธรรมมาภิบาลที่มีหลักบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี ยกระดับความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กลุ่มแกนนำชุมชน และตัวแทนภาคประชาสังคม

9.2 ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานพัฒนา ท้องถิ่น เช่น การวางแผนพัฒนาประจำปี การประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน การตรวจสอบการ

ทำงาน การร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ จัดซื้อจัดจ้าง

9.3 ส่งเสริมและอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กลุ่มอาชีพชมรมต่างๆ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสบการณ์ ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลกปัจจุบันในแนวทาง ที่ถูกต้อง

9.4 ส่งเสริมและสนับสนุนประชนชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการเมือง ในการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

9.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของทุกหมู่บ้าน ชุมชน โดยการสร้างเครือข่าย การพัฒนาท้องถิ่น เช่น เครือข่ายจากการเฝ้าระวังภัยจากยาเสพติด เครือข่ายป้องกันโรค เครือขายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯ เครือข่ายคณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชน เสริมสร้างการทำงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์

9.6 เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน